Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Κονδύλια 555 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΥΠΑΑΤ: Κονδύλια 555 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση βιολογικής
γεωργίας και κτηνοτροφίας
Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 19 και μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2016, το
σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 555 εκ. ευρώ.
Το Μέτρο 11 στοχεύει στην ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, γιαυτό και οι δικαιούχοι ενισχύονται για το διαφυγόν εισόδημα, τις
πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η
μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις
αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής. Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί
ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον
τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον
γεωργικών πρακτικών και αγροτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Δικαιούχοι του Μέτρου 11 είναι οι ενεργοί αγρότες, που έχουν υποβάλλει Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.
Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου
αναφέρει: «Τα βιολογικά προϊόντα είναι ένας τομέας στον οποίο η αγροτική οικονομία
μπορεί και πρέπει να στηριχθεί γιατί είναι άμεσα συνυφασμένος με την προστασία του
καταναλωτή, την ποιότητα των τροφίμων, αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της
χώρας μας. Μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκινάμε δυναμικά την
ενίσχυση των παραγωγών, αλλά θα συνεχίσουμε και με άλλες παρεμβάσεις, συνολικά,
για τη στήριξη και παράλληλα την αναδιοργάνωση και εξυγίανση του τομέα. Πρώτιστη
μέριμνα είναι η διαφάνεια σε όλο το σύστημα ώστε ο καταναλωτής να έχει εμπιστοσύνη
σε αυτό που αγοράζει».
Στοιχεία για το Μέτρο
2
Το Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», έχει[s1] δύο (2) υπομέτρα και συνολικά
τέσσερεις (4) δράσεις, ως εξής:
Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία
Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
παραγωγής στην κτηνοτροφία
Μεταξύ άλλων, το Μέτρο καλύπτει στους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.2 το
κόστος Πιστοποίησης και ειδικά για τη δράση 11.2.1, και το κόστος των
εργαστηριακών αναλύσεων. Στις νέες προβλέψεις του μέτρου περιλαμβάνεται η
δυνατότητα ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε παραπάνω
από μία δράσεις, έχουν προστεθεί νέες καλλιέργειες, σε σχέση με το αντίστοιχο
προηγούμενο Μέτρο, ενώ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στους
δικαιούχους.
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων του Υπομέτρου 11.2 (για τη διατήρηση σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής) είναι πενταετούς διάρκειας, ενώ για το
Υπομέτρο 11.1 (για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής)
οι δεσμεύσεις είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα επέκτασης στο Υπομέτρο 11.2
για άλλα δύο (2) χρόνια, μετά από σχετική πρόσκληση.
Η προκήρυξη του Μέτρου 11 θα γίνει σύντομα, ώστε το πρώτο έτος εφαρμογής να
είναι το 2017. Οι δικαιούχοι θα κληθούν, μετά από σχετική δημόσια Πρόσκληση, να
υποβάλουν αίτηση ένταξης, η οποία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα βασίζεται
στα στοιχεία της εκμετάλλευσης του κάθε ενδιαφερόμενου, όπως αυτά δηλώθηκαν
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.
Ας σημειωθεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα γίνει με
διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης με άλλες ηλεκτρονικές βάσεις (ΚΕΠΥΟ,
Ηλεκτρονική Βάση Βιοκαλλιεργητών, κλπ), ενώ οι ανακοινώσεις των
προσωρινών/οριστικών πινάκων δικαιούχων θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα και απ’
ευθείας αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στους αιτούντες ώστε να μην υπάρξει
απώλεια χρόνου.
Οι δικαιούχοι του προηγούμενου Μέτρου 2.1.4 για τη Βιολογική Γεωργία, μπορούν
να είναι δικαιούχοι και του νέου Μέτρου 11, και οι υποχρεώσεις/δεσμεύσεις τους να
ξεκινήσουν την επόμενη ημέρα της λήξης των υποχρεώσεών τους στο προηγούμενου
μέτρο 2.1.4. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενίσχυση 241 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση 12.000 νέων αγροτών
Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα (www.agrotikianaptixi.gr) η προκήρυξη του μέτρου 6.1 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών,
για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις.
Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο είναι 241 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν
12.000 περίπου νέοι γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.
Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση
της καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης. Οι εισερχόμενοι στην κτηνοτροφική
παραγωγή, καθώς και οι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή των μικρών νησιών
μέχρι και 3.000 κατοίκους, έχουν αυξημένη στήριξη.
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΥΨΟΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€)
1. Προσανατολισμός παραγωγής
εκμετάλλευσης στη μελλοντική
κατάσταση
Φυτική 17.000
Μικτή 17.000
Κτηνοτροφική 19.500
2. Προσαύξηση στα ανωτέρω ποσά
ανάλογα με την περιοχή μόνιμης
κατοικίας του αρχηγού της
εκμετάλλευσης
Ορεινή 2.500
Μειονεκτική 2.500
Μικρά νησιά με πληθυσμό
μέχρι και 3.000 κατοίκους
2.500
Λοιπές περιοχές 0
Ύψος στήριξης που μπορεί να χορηγηθεί –
Σύνολο
Μέγιστο 22.000
Ελάχιστο 17.000
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και φάκελο από τις 31 Οκτωβρίου έως τις
30 Νοεμβρίου 2016.
Ο σχεδιασμός του μέτρου έγινε με τη λογική της απλοποίησης, απλούστευσης του θεσμικού
πλαισίου και επιτάχυνσης των διαδικασιών εφαρμογής του σε σχέση με την προηγούμενη
προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα μέσω:
της εκχώρησής του στις ελληνικές Περιφέρειες,
της αύξησης της μέσης ενίσχυσης ανά δικαιούχο,
της υιοθέτησης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών μηχανογραφικών εφαρμογών για την
ταχεία υποβολή, αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και πληρωμή των δικαιούχων και
διασύνδεσή τους με λοιπές υποστηρικτικές βάσεις (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων, ΟΠΣΑΑ, eΠΔΕ, κλπ.),
της δυνατότητας για πρώτη φορά συμμετοχής νομικών προσώπων στο μέτρο ως δικαιούχων
στήριξης,
της απλούστευσης προσδιορισμού και τεκμηρίωσης του χρόνου πρώτης εγκατάστασης, με
την αίτηση και εγγραφή των υποψηφίων στο μητρώο αγροτών και αγροτικών
εκμεταλλεύσεων ως «νεοεισερχόμενοι» στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες αγρότες, αντί
της υποβολής πληθώρας λοιπών δικαιολογητικών,
της μη υποχρεωτικότητας τήρησης μακροχρόνων δεσμεύσεων πενταετίας μετά την
ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου των δικαιούχων και υποβολής των σχετικών
δικαιολογητικών.
Η ένταξη των νέων γεωργών στο μέτρο μπορεί να συνδυαστεί με την ενίσχυσή τους (και μάλιστα
με προνομιακούς όρους) από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 -2020, όπως:
 4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης,
 1.1 Επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων με δράση κατάρτισης και
ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς,
 3.1 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,
 2.1 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών,
 9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.
Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει τα εξής:
«Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές
περιοχές, είναι βασικός μας στόχος, δεδομένης και της διαφαινόμενης τάσης επιστροφής νέων στην
ύπαιθρο. Αν δεν ανανεωθεί ο αγροτικός πληθυσμός δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τις σύγχρονες
τάσεις της γεωργίας και να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μοντέλο.
Ενισχύουμε λοιπόν την είσοδο νέων γεωργών στο επάγγελμα και την ανάληψη της αρχηγίας
γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τις προηγούμενες γενιές, με επαρκές αρχικό παραγωγικό δυναμικό».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου